Općina Netretić
curscolapis1

vijesti

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Netretić

04/10/2012 od netretic u vijesti sa 0 Komentara

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama ( NN.125/08,) i članka 11.stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN.26/03, proč.tekst , 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09 , 135/09 i 49/11) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Netretić

 1. Davatelj koncesije :

Naziv: Općina Netretić

Adresa:  Netretić 3a , 47271 Netretić

Telefon:047 804 425, telefaks 047 804 313,

e-mail : opcina.netretic@ka.htnet.hr

OIB:80214224162

 1. Predmet koncesije:

Prijevoz pokojnika na području Općine Netretić, što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na  mjesnim grobljima.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Netretić.

 1. Rok trajanja koncesije: od 01.01.2013. – 26.04.2016. godine
 2. Adresa na koju se šalje ponuda:

Općina Netretić, Netretić 3a, 47271 Netretić u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama  s oznakom “prijevoz pokojnika –ne otvaraj “

 1. Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično  pismo
 2. Pravni, financijski, stručni i tehnički  uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji i isprave kojima se dokazuje  pravna, financijska, stručna i tehnička sposobnost.

 • izvornik ili ovjeren preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije, ne stariji od 3 mjeseca računajući od  dana slanja obavijesti  Narodnim  Novinama .

 • potvrda porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj treba dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  ne stariju od 30 dana  računajući od dana  slanja obavijesti u Narodne  Novine .

 • izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti s popisom  zaposlenih i opremom za obavljanje predmetne koncesije .

 • izjava ponuditelja o dostavi jamstva za dobro ispunjenje ugovora

 • dokaz o dosadašnjem uspješnom obavljanju predmetne koncesije.

 1. Dokaz o nekažnjavanju:  Izjava ovlaštene osobe za sebe i pravnu  osobu, da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 67., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, ovjerena po javnom bilježniku i ne starija od šest mjeseci računajući od dana slanja  obavijesti u Narodne  Novine .

 2. Kriterij za odabir: ekonomski najpovoljnija ponuda

 3. Jamstvo za ozbiljnost ponude: uplata  iznosa od 300,00 kuna na žiro račun Općine Netretić kod Karlovačke banke 2400008-1828100000, model 24 , poziv na broj 7706-OIB

 4. Datum otpreme obavijesti  28.rujna 2012.
 5. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji  za kontrolu postupaka javne nabave u roku od  pet        dana od dana  bilo koje  Odluke, radnje i propusta davatelja koncesije.

 6. Dokumentacija za nadmetanje dostupna je bez naknade u Općini Netretić, Netretić   3a,  radnim danom od 08-14 sati.
 7. Vrsta postupka :  otvoreni postupak davanja koncesije za javne usluge
 8. Rok valjanosti ponude: 60 dana od roka za dostavu ponude

 9. Odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće u roku 60 dana od dana za dostavu ponude

 10. Općina Netretić zadržava pravo poništenja postupka davanja koncesije sukladno članku  25. Zakona o koncesijama .

OPĆINA NETRETIĆ

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Netretić (download pdf)

Podjeli ovu vijest

Ostale vijesti

Komentiraj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

BANNER-VIDEO BANNER-VDOC

KORISNI LINKOVI:

BANNER-KAZUP BANNERKLC banner-dr banner-drdz

Važni telefonski brojevi
 • OPĆINA, Netretić 3a,
  Tel: 047/804-425
  047/804-435
 • HP - Poštanski ured, Netretić 3,
  Tel: 047/628 037
 • Karlovačka banka - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-104
 • FINA - poslovnica, Netretić 2,
  Tel:047/804-135
 • Zdravstvena ambulanta opće medicine, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-430
 • Stomatološka ambulanta, Netretić 2a,
  Tel: 091/786-37 31
 • Veterinarska ambulanta Netretić, Netretić 2a,
  Tel: 047/804-431
 • Osnovna škola Netretić, Netretić 2,
  Tel: 047/804-210
  047/804-424
 • Trenutno na stranici
  Trenutno posjetitelja: 2
  Današnja posjećenost: 161
  Tjedna posjećenost: 678
  Ukupno posjeta: 317216
  ARHIVA

  Hit Counter provided by Skylight